اتاقی در هتل پلازا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
اتاقی در هتل پلازا
120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ای امریکایی: کمدی در سه پرده
به‌همراهِ مقدمه‌ای از مترجم
هر پرده‌ی این نمایشنامه قابلِ اجرا به عنوان اپیزودی مستقل نیز هست.
بازیگران:
پرده‌ی اول: دو زن و سه مرد
پرده‌ی دوم: یک مرد و یک زن
پرده‌ی سوم: دو زن و دو مرد
112 صفحه
قطع رقعی