بازرس
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بازرس
120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي آنتوني شفر
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ای انگلیسی
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
از این نمایشنامه که هجویه‌ای‌ست درخشان بر ادبیاتِ جنایی و سنّتِ بریتانیاییِ داستان‌های کاراگاهی، دو نسخه‌ی سینمایی یکی در 1979 و دیگری در سال 2007 ساخته شده است.
بازیگران: پنج مرد
96 صفحه
قطعِ رقعی