جاده
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
جاده
60,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي يوريك كريم‌مسيحي
نمايشنامه (چهار مکالمه)
قطع جيبی

داستان/نمایشنامه‌ی کوتاه فارسی
این متن، که می‌تواند نمایشنامه دانسته شود یا داستانی که تماماً از گفت‌وگو تشکیل شده، شامل چهار مکالمه است که در ظاهر، به داستانی واحد سامان نمی‌دهند اما خواننده با کشف پاره‌هایی از هر گفت‌وگو در گفت‌وگویی دیگر، خطِ داستانی ظریف و مشترکی در این پاره‌ها کشف می‌کند که شاید بخشی از شیرینی تجربه‌ی این اثر را سبب شده است.