راه فرسوده
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
راه فرسوده
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي يودورا ولتي
برگردانِ ادريس رنجي
داستان كوتاه
کتاب کوچک 37

داستان کوتاه امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
خانم یودورا ولتی از مهم‌ترین چهر‌ه‌های داستان‌نویسیِ قرن بیستمِ امریکا، که به عضویت فرهنگستان هنر و ادبیات امریکا هم برگزیده شده بود، چندین جایزه‌ی ادبی از جمله هشت بار جایزه‌ی اُ. هنری، جایزه‌ی پولیتزر، نشانِ ملّیِ ادبیات، و جایزه‌ی مالمودِ انجمنِ قلم را طیّ دوران فعالیتش از آنِ خود کرد. داستان‌های او غالباً به خاطر درونمایه‌های انسانی و نگاه غمخوارانه، همچنین تصویرپردازانه‌اش از ایالت‌های جنوبی ـ با مزارع پنبه و دنیای کارگرانش ـ شهرت دارند.
16 صفحه
قطعِ پالتویی