این منم دگا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
این منم دگا
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ديويد آيوز
برگردانِ مهسا خليلي
نمايشنامه
کتاب کوچک 49

نمایشنامه‌ی امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
دیوید آیوز نمایشنامه‌نویس، نویسنده‌ی اپرا و روزنامه‌نگارِ امریکایی‌، که شهرتش را بیشتر مدیونِ کمدی‌های تک‌پرده‌ای‌‌اش است که به تدریج به آثارِ محبوبِ دانشجویان و پای ثابتِ کارگاه‌های آموزشی و جشنواره‌های تآتری تبدیل شده‌اند. این نمایشنامه روایتِ مردی‌ست که یک روز صبح تصمیم می‌گیرد «ادگار دگا» نقاشِ امپرسیونیستِ فرانسوی باشد! بازتابِ این تصمیم بر شخصیت‌های متعددی که در طولِ آن روز سرِ راهش قرار می‌گیرند به این درامِ سراسر شوخی و جذابیت شکل داده است.
بازیگران: شانزده مرد و دو زن (قابلِ اجرا با تعدادِ کمترِ بازیگران)
24 صفحه
قطعِ پالتویی