پرده‌ی آخر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
پرده‌ی آخر
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ژيلبر سسبرون
برگردانِ اصغر نوري
نمايشنامه
کتاب کوچک 32

نمایشنامه‌ی کوتاه فرانسوی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
ژیلبر سِسبرون رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس، شاعر و رساله‌نویس فرانسوی‌ست که در اغلب آثارش به بحران‌های عصر خود پرداخته. این نمایشنامه تصویر هولناک حذف تفکر، زندگی و حق تصمیم فردی در نظام دیکتاتوری و سلطه‌ی قدرت است.
بازیگران: سه مرد و یک زن.
32 صفحه
قطعِ پالتویی