بن‌بست
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بن‌بست
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ريچارد پارسونز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 61

نمایشنامه‌ی انگلیسی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
آثارِ ریچارد پارسونز مداوماً در بسیاری گزیده‌ها و متونِ درسیِ نمایشنامه‌نویسی بازچاپ می‌شوند. این نمایشنامه، با موضوع جنایی و معمایی‌اش، که از آثارِ محبوبِ نویسنده نیز هست تجربه‌ای درخشان است از بازیِ توازنِ قدرت میان دو شخصیت نمایش. این بازی چنان با مهارت پرداخت شده که هر چند بند یک بار یکی از شخصیت‌ها در موضعِ قدرت قرار می‌گیرد. استفاده‌ی دراماتیک از زبان و ساختارِ درامِ خوش‌ساخت نه تنها اجرایی گرم را نوید می‌دهد بلکه الگوی مؤثری برای تمرینِ نوشتن نیز هست.
بازیگران: یک مرد، یک زن و صدای یک زن
20 صفحه
قطعِ پالتویی