آخرین نوار کراپ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
آخرین نوار کراپ
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ساموئل بکت
برگردانِ محمد شهبا
نمايشنامه
کتاب کوچک 97

نمایشنامه‌ی فرانسوی (تک‌گویی نمایشی)
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
ساموئل بکت رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 1970 است که با نمایشنامه‌ی «در انتظار گودو» به شهرت جهانی رسید؛ مضحکه‌ی بی‌کُنشی و تکرار و بیهودگیِ وضعیت رقت‌انگیز آدم‌هایی که خود را صرفاً با سلسله‌ای بازی‌های پوچِ زبانی سرگرم می‌کنند. «آخرین نوار کراپ» نیز با تنها یک بازیگر با مضامینی مشابه، همان جلوه‌ی دلقک‌وار شخصیت را، در متنِ مرور عمر و تجربه‌های عاشقانه‌ی زندگی تجسم می‌بخشد.
بازیگران: یک مرد
20 صفحه
قطعِ پالتویی