زمان می‌گذرد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
زمان می‌گذرد
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي ديويد آيوز
برگردانِ روناک رنجی
نمايشنامه
کتاب کوچک 111

نمایشنامه‌ی امریکایی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
دیوید آیوز نمایشنامه‌نویس، نویسنده‌ی اپرا و روزنامه‌نگارِ امریکایی‌، که شهرتش را بیشتر مدیونِ کمدی‌های تک‌پرده‌ای‌‌اش است که به تدریج به آثارِ محبوبِ دانشجویان و پای ثابتِ کارگاه‌های آموزشی و جشنواره‌های تآتری تبدیل شده‌اند.


24 صفحه
قطعِ پالتویی