بانوی دریایی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
بانوی دریایی
60,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي سوزان سانتاگ
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع جيبی

نمایشنامه‌ای امریکایی، بر اساسِ اثری به همین نام از هنریک ایبسن.
به‌همراه معرفیِ کوتاهِ متن و مقدمه‌ای از نویسنده
بازیگران: سه مرد (که نقشِ یکی صامت است و می‌تواند توسطِ رقصنده‌ای بازی شود) و سه زن.
72 صفحه
قطعِ جیبی