از چپ به راست
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
از چپ به راست
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي استيون دايتز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 73

نمایشنامه‌ای امریکایی
به‌همراهِ معرفی کوتاهِ نویسنده
این نویسنده برای نمایشنامه‌هایش انبوهی جایزه برده، از میان‌شان برای نمونه: جایزه‌ی پِنِ درام‌نویسی، جایزه‌ی بنیادِ کِنِدی برای نمایشنامه‌های امریکاییِ جدید، جایزه‌ی لیلا والاس/ ریدرز دایجست و جایزه‌ی یومیوری شیمبون برای اقتباسش از رمان سکوت.
بازیگران: دو مرد و دو زن
16 صفحه
قطعِ پالتویی