اتاقی در هتل کالیفرنیا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
اتاقی در هتل کالیفرنیا
وزن : 150 گرم
قیمت : 120,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي نيل سايمون
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

نمایشنامه‌ای امریکایی: کمدی در چهار اپیزود
هر پرده‌ی این نمایشنامه قابلِ اجرا به عنوان اپیزودی مستقل نیز هست.
بازیگران:
اپیزود اول: یک زن و یک مرد
اپیزود دوم: یک مرد و دو زن
اپیزود سوم: یک زن و یک مرد

اپیزود چهارم: دو زن و دو مرد

88 صفحه
قطع رقعی