فرهنگ و اسطوره

فرهنگ و اسطوره
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

افسانه‌های ایتالیایی

گردآورده‌ی ایتالو كالوینو

برگردانِ محسن ابراهیم

یک‌صد افسانه‌‌ی عامیانه

قطع رقعی

نایاب

افسانه‌های ایرلندی پریان

نوشته‌ی شی‌نید د والرا

برگردانِ امیر امجد

ده افسانه‌‌ی عامیانه

قطع رقعی

کیش و تمدن مصر باستان

نوشته‌ی ركس وارنر و هنری استیرلین

برگردانِ محمد نجفی و امیر امجد

فرهنگ

قطع رقعی

لطفِ بخشش

نوشته‌ی پیتر بروک

برگردانِ حمید احیاء

اندیشه‌هایی درباره‌ی شکسپیر

قطع رقعی