نمایشنامه‌ی خارجی

نمایشنامه‌ی خارجی
نمایش:
مرتب‌کردن براساسِ

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۱۰

شامل نمایشنامه‌های &و هرگز جدا نمی‌شویم من نسیم‌ام و کسی می‌آید

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

سه نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۲

شامل نمایشنامه‌های بچه و یک روز تابستانی

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۳

شامل نمایشنامه‌های نوازنده وعصر

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۴

شامل نمایشنامه‌های اسم و دیدار

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۵

شامل نمایشنامه‌های زیبا و رویای پاییز

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۶

شامل نمایشنامه‌های دخترک روی مبل و زمستان

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۷

شامل نمایشنامه‌های سگ‌های مرده صورت‌های مرگ

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

دو نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۸

شامل نمایشنامه‌های بنفش سا کا لا و آزادی

نوشته‌ی یون فوسه برگردانِ محمد حامد

سه نمایشنامه

پالتویی

مجموعه‌ی آثار نمایشی یون فوسه ۹

شامل نمایشنامه‌های سایه‌ها و بیدارخواب و آن‌جا

نوشته‌ی یون فوسه

برگردانِ محمد حامد

سه نمایشنامه

پالتویی

مخمصه

نوشته‌ی لوییجی پیراندللو

برگردانِ اثمار موسوی‌نیا

نمایشنامه

قطع جیبی

مدرسه

نوشته‌ی دیوید مامت

برگردانِ حمید امجد

نمایشنامه

کتاب کوچک 101

مده‌آ

نوشته‌ی آئورلیو پس

برگردانِ رضا قیصریه

نمایشنامه

کتاب کوچک 22

مرد بالشی

نوشته‌ی مارتین مک‌دونا

برگردانِ امیر امجد

نمایشنامه

قطع رقعی