درام
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
درام
30,000 ریال
تعداد:       

نوشته‌ي مایکل فرین
برگردانِ حمید احیاء
نمايشنامه
کتاب کوچک 95

نمایشنامه‌ی کوتاهِ انگلیسی
به‌همراه معرفی کوتاه نویسنده
مایکل فرین برای نوشتن نمایشنامه‌های کمدیِ مشهور خود جوایز متعددی دریافت کرده است و نمایشنامه‌های جدی‌اش نیز در صحنه‌ها و عرصه‌ی جوایزِ جهانی بسیار خوش درخشیده‌اند. کسب جایزه‌ی مجمع منتقدان انگلستان، جایزه‌ی ایونینگ استاندارد، جایزه‌ی تونی و جایزه‌ی منتقدان نیویورک از آن جمله است. او که شیفته‌ی آثارِ آنتون چخوف است این نمایشنامه‌ی کمدی را بر اساسِ داستانی کوتاه از چخوف نوشته است.
بازیگران: دو مرد و یک زن.
16 صفحه
قطعِ پالتویی