تآتر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     تآتر
    سينما
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        رمان ايراني
        رمان خارجي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        شعر ايران
        شعر جهان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        دفتر تآتر
        دفتر داستان
        دفتر شعر
        دفتر انديشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
        شعر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        نمايشنامه
        داستان
 
 
B A
تعداد:
مرتب کردن بر اساس:
6VZF - امیر
6VZF - امیر

نوشته‌ي محمد رحمانيان
نمايشنامه
قطع رقعی

//امیر

13,000 ریال
6XWDZW - اوندین
6XWDZW - اوندین

نوشته‌ي ژان ژیرودو
برگردانِ لیلی گلستان
نمايشنامه
قطع رقعي

//اوندین

140,000 ریال
6ZW VWV DT6 - این منم دگا
6ZW VWV DT6 - این منم دگا

نوشته‌ي ديويد آيوز
برگردانِ مهسا خليلي
نمايشنامه
کتاب کوچک 49

//این منم دگا

20,000 ریال
76767GFT X V@IVY - بابابزرگ و مجسمه
76767GFT X V@IVY - بابابزرگ و مجسمه

نوشته‌ي آرتور ميلر
برگردانِ فرشته شيرآقايي و روح‌الله ايرجي
نمايشنامه
کتاب کوچک 56

//بابابزرگ و مجسمه

20,000 ریال
76GFI - بازرس
76GFI - بازرس

نوشته‌ي آنتوني شفر
برگردانِ شهرام زرگر
نمايشنامه
قطع رقعی

//بازرس

75,000 ریال
76GFI Y6WD X6ROZ - بازرس هاند واقعی
76GFI Y6WD X6ROZ - بازرس هاند واقعی

نوشته‌ي تام استوپارد
برگردانِ امير امجد
نمايشنامه
قطع رقعی

//بازرس هاند واقعی

50,000 ریال
76GTJ: 6G C6WY - بازگشت از خانه
76GTJ: 6G C6WY - بازگشت از خانه
نوشته‌ي محمدرضا عرفاني
نمايشنامه
قطع جيبی

//بازگشت از خانه

15,000 ریال
76GTJ: 7Y XMW - بازگشت به وطن
76GTJ: 7Y XMW - بازگشت به وطن

نوشته‌ي هانس ورنر کروزینگر
برگردانِ محمود حسینی‌زاد
نمایشنامه
قطع جیبی

//بازگشت به وطن

70,000 ریال
76P J7‌WV6Z V6 - باغ`شب‌نمای ما
76P J7‌WV6Z V6 - باغ`شب‌نمای ما

نوشته‌ي اكبر رادي
نمايشنامه
قطع رقعی

//باغ شب‌نمای ما

4,500 ریال
76P76W VFT X IY WV6ZJW6VY‌Z DZTF - باغبان مرگ و سه نمایشنامه‌ی دیگر
76P76W VFT X IY WV6ZJW6VY‌Z DZTF - باغبان مرگ و سه نمایشنامه‌ی دیگر

نوشته‌ي محمد چرم‌شیر
نمايشنامه
قطع رقعي

//باغبان مرگ و سه نمایشنامه‌ی دیگر

120,000 ریال
76U6DI: 86ZZW‌DI: - بالادست پایین‌دست
76U6DI: 86ZZW‌DI: - بالادست پایین‌دست

نوشته‌ي سوزان لوري پاركز
برگردانِ سكينه عرب‌نژاد
نمايشنامه
قطع رقعي

//بالادست پایین‌دست

120,000 ریال
76WXZ DFZ6ZZ - بانوی دریایی
76WXZ DFZ6ZZ - بانوی دریایی
نوشته‌ي سوزان سانتاگ
برگردانِ حميد احياء
نمايشنامه
قطع جيبی

//بانوی دریایی

60,000 ریال
7W‌7I: - بن‌بست
7W‌7I: - بن‌بست

نوشته‌ي ريچارد پارسونز
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 61

//بن‌بست

20,000 ریال
7X:ZAUZ - بوتیچلی
7X:ZAUZ - بوتیچلی

نوشته‌ي ترنس مک‌نالي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 63

//بوتیچلی

20,000 ریال
7Z JZF X JSF - بی شیر و شکر
7Z JZF X JSF - بی شیر و شکر

نوشته‌ي حميد امجد
نمايشنامه
قطع رقعی

//بی شیر و شکر

85,000 ریال
7Z6 7FZV :X DU J7 8FI:6FY - بیا بریم تو دل شب پرستاره
7Z6 7FZV :X DU J7 8FI:6FY - بیا بریم تو دل شب پرستاره

نوشته‌ي جان پاتريک شنلي
برگردانِ بهرنگ رجبي
نمايشنامه
کتاب کوچک 71

//بیا بریم تو دل شب پرستاره

20,000 ریال